Producenci
Regulamin

1. Definicje
Pojęcia użyte w Regulaminu mają następujące znaczenie:
1.1. Shop Gracz - firma Shop Gracz spółka cywilna z siedzibą w Łodzi przy al. Kościuszki 89a 90-436 Łódź, prowadząca działalność na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 731-196-52-69.
1.2. Strona - serwis internetowy prowadzony przez Shop Gracz dostępny pod adresem www.shopgracz.com, którego Shop Gracz prowadzi działalność gospodarczą, w tym w szczególności zamieszcza informacje handlowe lub oferty oraz prowadzi Sprzedaż i Rezerwację Produktów.
1.3. Sklep – lokal w Łodzi al. Kościuszki 89a, w którym klient ma możliwość zapoznania się z Produktami przed ich zakupem, a także nabycie ich na zasadach jakie obowiązują w sklepach stacjonarnych w godzinach otwarcia. 
1.4. Użytkownik - każda osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, która odwiedza Stronę lub dokonuje Zamówień za pośrednictwem Strony.
1.5. Produkt - produkty mające postać fizyczną (rzeczy), które są sprzedawane przez Strefa MTG na Stronie, w szczególności książki, gry planszowe i karciane, różnego rodzaju gadżety oraz akcesoria do tego typu gier.
1.6. Sprzedaż Produktu - sprzedaż Produktu dokonywaną przez Strefa MTG na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Strony w wyniku przyjęcia Zamówienia Użytkownika.
1.7. Rezerwacja Produktu – rezerwacja Produktu dla danego Użytkownika w wyniku złożenia przez niego Zamówienia na Stronie z odbiorem osobistym w Sklepie oraz płatnością przy odbiorze dla którego umowa sprzedaży zawarta zostaje w Sklepie.
1.8. Zamówienie - zamówienie na Produkty złożone przez Użytkownika na Stronie.
1.9. Konto - spersonalizowana witryna zawierająca profil i dane Użytkownika zarejestrowanego na Stronie, która umożliwia Użytkownikowi korzystanie z określonych usług Strony.
1.10. Rejestracja - jednorazowa, nieobowiązkowa czynność Użytkownika, polegającą na założeniu Konta, dokonaną z wykorzystaniem formularza dostępnego na Stronie.
1.11. Mail – wiadomość wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2. Ustalenia ogólne
2.1. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkownika oraz Shop Gracz związane z korzystaniem ze Strony, Sprzedażą Produktów oraz Rezerwacją Produktów dostępnych na Stronie.
2.2. Właścicielem i administratorem Strony jest Shop Gracz.
2.3. Shop Gracz prowadzi za pośrednictwem Strony Sprzedaż Produktów, Rezerwację Produktów oraz inne działania o charakterze informacyjnym, handlowym lub reklamowym.
2.4. Podstawowym środkiem porozumiewania się z Użytkownikami oraz komunikacji prowadzonej w związku z Zamówieniami jest Mail. Dodatkowo Shop Gracz może komunikować się z Użytkownikami telefonicznie.
2.5. Akceptując Regulamin Użytkownik zobowiązuje się do jego przestrzegania.
2.6. Regulamin jest integralną częścią każdej umowy zawieranej za pośrednictwem Strony pomiędzy Shop Gracz i Użytkownikiem.

3. Rejestracja w Sklepie, zasady korzystania z Konta
3.1. Każdy Użytkownik może korzystać ze Strony i składać Zamówienia za pomocą indywidualnego Konta, które powstaje w wyniku poprawnej Rejestracji lub alternatywnie bez Rejestracji Konta.
3.2. Korzystanie ze Strony przy użyciu Konta umożliwia dostęp do szeregu funkcjonalności, które nie są dostępne bez użycia Konta, w tym w szczególności dostęp do historii Zamówień.
3.3. Użytkownik może dokonać Rejestracji na Stronie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na Stronie.
3.4. Po dokonaniu rejestracji za pomocą formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje na podany adres poczty elektronicznej Mail od Shop Gracz potwierdzający Rejestrację Konta.
3.5. Użytkownik ma obowiązek ochrony hasła do Konta przed jego wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, Użytkownik może zmienić swoje hasło w każdym czasie po zalogowaniu się na Konto.
3.6. Jeśli Użytkownik nie pamięta hasła, może je odzyskać poprzez dostępną w zakładce logowania opcję służącą do przypominania hasła. Po wprowadzeniu przez Użytkownika w odpowiednie pole adresu poczty elektronicznej przypisanej do Konta, Użytkownikowi zostanie przesłany Mail z nowym hasłem.

4. Ogólne zasady składania Zamówień
4.1. Jeśli Użytkownik chce kupić Produkt lub Produkty może złożyć Zamówienie po zalogowaniu na Konto lub bez użycia Konta.
4.2. Szczegółowe informacje o Produktach, w szczególności ich opis, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, zamieszczone są na Stronie przy poszczególnych Produktach. Ceny podawane są w polskich złotych i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).
4.3. Zdecydowana większość Produktów na Stronie objęta jest podstawową stawką podatku VAT.
4.4. Aby złożyć Zamówienie Użytkownik podejmuje kolejne czynności techniczne w oparciu o komunikaty i instrukcje wyświetlane na Stronie.
4.5. W czasie składania Zamówienia niezbędne jest podanie przez Użytkownika danych umożliwiających realizację Zamówienia przez Shop Gracz, w szczególności określonych danych osobowych. Jeżeli będą one udostępnione na Koncie, zostaną wykorzystane do realizacji Zamówienia, chyba że Użytkownik wskaże inne dane do realizacji konkretnego Zamówienia.
4.6. Bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia na urządzeniu końcowym Użytkownika jest wyświetlane podsumowanie Zamówienia ze wskazaniem Zamówionych Produktów i ich łącznej ceny, a także wybranego przez Użytkownika sposobu dostawy i kosztów dostawy oraz sposobu płatności.
4.7. Użytkownik składa Zamówienie przez kliknięcie w przycisk „Potwierdź zamówienie”.
4.8. Złożenie Zamówienia przez Użytkownika oznacza wysłanie przez Użytkownika do Shop Gracz oferty zawarcia umowy Sprzedaży Produktu, a w przypadku wyboru odbioru osobistego z płatnością w Sklepie Rezerwacji Produktu dla Użytkownika. Dokonanie Rezerwacji Produktów przez Użytkownika nie oznacza obowiązku zakupu przez Użytkownika Produktów będących przedmiotem Rezerwacji. Do czasu zawarcia umowy sprzedaży przez Użytkownika w Sklepie, Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z Rezerwacji.
4.9. Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia, Użytkownik otrzyma Mailowo potwierdzenie otrzymania Zamówienia przez Shop Gracz.
4.10. W przypadku niemożliwości realizacji Zamówienia poprzez Shop Gracz w wyniku błędu stanu magazynowego Produktu na Stronie, Użytkownik zostanie o tym poinformowany bez zbędnej zwłoki.
4.10.1. Jeśli możliwe będzie sprowadzenie Produktu w przeciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia, Użytkownik zostanie poinformowany o takiej możliwości wraz z podaniem dokładnego czasu dodatkowego oczekiwania. Użytkownik ma prawo nie zgodzić się na dodatkowy czas oczekiwania i zrezygnować z zakupu brakującego Produktu lub anulować całe Zamówienie.
4.10.2. W przypadku uiszczenia płatności przez Użytkownika przed poinformowaniem go przez Shop Gracz o niemożliwości realizacji Zamówienia w całości lub anulowania Zamówienia przez Użytkownika uiszczona płatność za brakujące Produkty lub anulowane Zamówienie zostanie zwrócona. Płatność zostanie zwrócona na rachunek bankowy z którego dokonano wpłaty, a w przypadku niemożliwości ustalenia rachunku bankowego z którego dokonano płatności, na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika. Płatność w takiej sytuacji zostanie zwrócona bez zbędnej zwłoki po uzyskaniu jej przez Shop Gracz oraz po ustaleniu rachunku bankowego na który ma zostać zwrócona.
4.11. W przypadku braku płatności za Zamówienie płatne przelewem zgodnie z 6.1. w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia, Zamówienie może zostać anulowane. O anulowaniu Użytkownik zostanie powiadomiony Mailowo.
4.12. W przypadku nie odebrania Zamówienia będącego Rezerwacją Produktów w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia, Zamówienie może zostać anulowane. O anulowaniu Użytkownik zostanie powiadomiony Mailowo.

5. Płatności
5.1 Użytkownik ma możliwość opłacenia każdego Zamówienia przelewem na konto bankowe Shop Gracz o numerze 56 1140 2004 0000 3802 7665 2760 prowadzone przez mBank. W tytule płatności należy podać numer Zamówienia / Imie oraz Nazwisko.
5.2. W przypadku wybrania przez Użytkownika w Zamówieniu odbioru osobistego ze Sklepu istnieje możliwość wyboru płatności za Zamówienie przy odbiorze osobistym. W takim przypadku Zamówienie takie jest jedynie Rezerwacją Produktów, a do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w Sklepie, a na miejscu obowiązują niniejsze formy płatności:
5.2.1 Gotówka – akceptujemy płatność w PLN.
5.2.2. Karta płatnicza
5.3. Do każdej transakcji wystawiamy paragon fiskalny.

6. Dostawa Zamówienia
6.1. Dostawa Zamówienia następuje za pomocą wybranej przez Użytkownika formy dostawy. Możliwe formy dostawy to:
6.2. Użytkownik ma również możliwość odbioru osobistego Zamówienia w Sklepie Shop Gracz. Odbiór możliwy jest w godzinach pracy Sklepu.
6.3. Koszt dostawy dla poszczególnych form dostawy będzie widoczny dla Użytkownika w trakcie składania Zamówienia przed jego potwierdzeniem. Różne Produkty lub kombinacje Produktów mogą posiadać różne dostępne formy dostawy oraz ich ceny aktualizowane wraz ze zmianami liczby i rodzaju Produktów mających znaleźć się w Zamówieniu.
6.4. Przy odbiorze przesyłki Użytkownik powinien sprawdzić przesyłkę zwracając uwagę na opakowanie. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania Użytkownik ma prawo odmówić odbioru przesyłki oraz spisać protokół szkody.

7. Odstąpienie od umowy
7.1. Użytkownik będący osobą fizyczną ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów dla których umowa sprzedaży zawarta została za pośrednictwem Strony w terminie 14 dni licząc od dnia następnego po dniu dostarczenia Produktów na adres wskazany przez Użytkownika lub daty odbioru osobistego ze Sklepu.
7.1.1. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży  nie dotyczy Produktów z kategorii „Single MTG” oraz "Single SW: Przeznaczenie PL". Stanowi to wyjątek na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Art. 38.2.
7.1.2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku Zamówień z odbiorem osobistym oraz uiszczaną płatnością przy odbiorze, dla których umowa sprzedaży zawierana jest w Sklepie, a Zamówienie było jedynie formą Rezerwacji Produktów.
7.2. W przypadku chęci skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Użytkownik zobowiązany jest dostarczyć do Shop Gracz w formie pisemnej lub drogą elektroniczną Oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie zgodnym z punktem 7.1 niniejszego Regulaminu.
7.3. Produkty objęte Oświadczeniem o odstąpieniu od umowy powinny zostać zwrócone bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
7.4. Shop Gracz zwróci wszelkie dokonane przez Użytkownika płatności za zwracane Produkty bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy o ile zwracane Produkty zostaną dostarczone do Shop Gracz w tym terminie. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu Produktów Shop Gracz zwróci wszelkie dokonane przez Użytkownika płatności za zwracane Produkty bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu zwracanych Produktów.
7.5. W ramach zwrotu płatności za zwracane Produkty Shop Gracz zwraca koszt wysyłki do Użytkownika, o ile zwracane jest całe Zamówienie i Użytkownik wybrał najtańszy oferowany przez Stronę sposób wysyłki dla Zamówienia. W przypadku wyboru przez Użytkownika innego sposobu dostawy zwracamy jedynie równowartość wartości najtańszego sposobu dostawy oferowanego Użytkownikowi.
7.6. W przypadku Zwrotu jedynie części Produktów wchodzących w skład Zamówienia zwracamy jedynie możliwą różnicę między najtańszym kosztem dostawy całego Zamówienia, a najtańszym możliwym kosztem dostawy Zamówienia bez zwracanych Produktów.
7.7. Użytkownik ponosi koszt dostarczenia Produktów zwracanych do Shop Gracz.
7.8. Użytkownik w miarę możliwości powinien wraz ze zwracanym Zamówieniem zwrócić paragon fiskalny. Nie jest to wymagane, ale znacznie ułatwia Shop Gracz procedurę związaną z udokumentowaniem zwrotu dla Urzędu Skarbowego.
7.9. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu jakiego mógłby dokonać w przypadku zakupu Produktu w Sklepie.
7.10. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy
(Oświadczenie to należy skopiować, wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
[Początek oświadczenia]
Shop Gracz 
al. Kościuszki 89a
90-436 Łódź 
NIP: 731-196-52-69 
Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy:

Numer zamówienia:
Data zawarcia umowy to:
Data odbioru:
Imię i nazwisko:
Adres:
Numer konta do zwrotu:
Kwota zwrotu:
Data:
Podpis - tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej
[Koniec oświadczenia]
Wzór stanowi jedynie przykład – Użytkownik nie musi się nim kierować.

8. Procedura rozpatrywania reklamacji
8.1. Shop Gracz jest zobowiązany do dostarczenia Użytkownikom Produktów bez wad o ile nie zostały one uwzględnione w opisie konkretnego Produktu.
8.2. Reklamacja może zostać złożona przez Użytkownika, bezpośrednio w Sklepie w godzinach jego otwarcia, Mailowo na adres poczty elektronicznej shopgraczlodz@gmail.com adres rejestracji firmy z punktu 1.1. niniejszego Regulaminu z dopiskiem „Reklamacja”.
8.3. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, adres do korespondencji, datę nabycia Produktu, rodzaj reklamowanego Produktu, dokładny opis wady (jeśli możliwe jest wykonanie zdjęcia prosimy o jego dołączenie) oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Użytkownika, a także preferowany przez Użytkownika sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Shop Gracz dowód zakupu towaru. Dowodem zakupu może być: paragon lub jego kopia, faktura lub jej kopia, wydruk z karty płatniczej, potwierdzenie przelewu z banku lub inny dowód potwierdzający zakup.
8.4. W przypadku konieczności dostarczenia reklamowanego Produktu do Shop Gracz, jeżeli reklamacja będzie zasadna, Shop Gracz zwróci wszelkie związane z tym koszty o ile Użytkownik odeśle Produkt w sposób uzgodniony z Shop Gracz.
8.5. Shop Gracz rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
8.6. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Shop Gracz zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

9. Kategoria „Single MTG” oraz "Single SW: Przeznaczenie PL"
9.1 W odniesieniu do Produktów z tych kategorii Użytkownikom nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zgodnie z zapisem 7.1.1. niniejszego Regulaminu.
9.2. Produkty w tych kategoriach to pojedyncze karty do karcianych gier kolekcjonerskich o zmiennej wartości rynkowej. Domyślny stan kart oferowanych przez Strefę MTG to NM – stan idealny, karta może posiadać minimalne obtarcia oraz SP – karta nosząca widoczne ślady użytkowania. Karta zamówiona przez Użytkownika będzie miała stan NM lub SP.
9.3. Strefa MTG może oferować karty w stanie MP – karta posiada znaczne ślady użytkowania i/lub delikatne zgięcia oraz HP – karta znacznie uszkodzona, która może budzić wątpliwości co do legalności dopuszczenia jej do gry turniejowej również w protektorach. Karta mająca stan MP lub HP będzie miała stosowną informację w opisie Produktu.
9.4. O ile nie zaznaczono inaczej w opisie konkretnego Produktu, w kategorii "Single MTG" Produkty oferowane w tej kategorii są w języku angielskim, natomiast w kategorii "Single SW: Przeznaczenie " Produkty oferowane w tej kategorii są w języku polskim.
9.5. Produkty z tych kategorii są możliwe do zakupienia w Sklepie jedynie po uprzednim złożeniu Zamówienia na nie poprzez Stronę. Czas przygotowania Zamówienia  z produktami z tych kategorii wynosi od kilku minut do kilku godzin od momentu złożenia zamówienia liczone jedynie w czasie podstawowych godzin otwarcia Sklepu.

10. Postanowienia końcowe
10.1. Wszelkie spory pomiędzy Shop Gracz i Użytkownikiem, nierozstrzygnięte na drodze reklamacji będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego.
10.2.W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.
10.3. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do Zamówień złożonych w okresie jego obowiązywania. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
10.4 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 1.05.2017.


Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji z dnia 15 października 2016
W związku ze zmianą operatora przesyłek listowych zmianie uległ punkt 7.1.1. oraz 13.4

Pozostała treść Regulaminu nie uległa zmianie

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl